Allikate ja info usaldusväärsus

Tänapäeval ei ole probleemiks info kättesaadavus, vaid allikate usaldusväärsus ja info tõesus.

 

Infot analüüsides pööra tähelepanu järgmistele asjaoludele:

- teksti autor on eristatav ja oma ala autoriteet (asjatundja);

- allika objektiivsus (ega see info ei toeta kellegi huve);

- info vanus (info ei pea olema vale, kuid võib-olla on lisandunud uusi teooriaid või on tehnika arenenud);

- veebilehele on lisatud viimane uuendamine;

- allikmaterjali avaldaja, see on tähtis just internetimaterjalide puhul.

 

Tänapäeval saab internetis infot jagada, muuta, "kallutada" jne igaüks. Seepärast tuleks internetiallikaid eriti kriitiliselt hinnata.

 ------

"Igameheõigusega" muudetav Vikipeedia ei ole iga kord see algallikas, millele võiks referaadis viidata. Vikipeedia on muutunud küllaltki teaduslikuks, kuid seal on ka väga väärate faktidega tekste.

 

Eriti pöörata tähelepanu Vikipeedia päisesse. Kui on selliste kirjadega tekste, siis pigem loobuge info kasutamisest ja leidke teaduslikum keskkond.

 


------

Mõtle, milliseid allikaid kasutaksid esmalt, kui soovid infot temperatuuri mõju kohta õppetegevuse korraldamisele st missuguse külmaga ei pea kooli minema:

- Külmapühad (Autor teadmata) - http://www.kool.ee/?9397

- Millal võib õpilane külma tõttu koju jääda? (Tallinna Haridusamet, 30.01.2012) - http://www.tallinn.ee/est/haridus/Millal-voib-laps-kulma-tottu-koju-jaada

- Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele (Riigi Teataja, 25.11.2013) - https://www.riigiteataja.ee/akt/122112013013?leiaKehtiv